Zde se stojíte: Služby > Tiráž > 
DeutschEnglishCesky

Aktuelles

V tomto listu nejsou žádné novinky.

Bild der Woche

Tiráž

Webové stránky vytvo?il Spolek Ilzer Land eV.Ilzer-Land e.V.
c/o Tourist-Information Perlesreut

Unterer Markt 3
94157 Perlesreut
Tel. 08555 9619-0
Fax 08552 9619-40
poststelle(at)perlesreut.de

Podoba und cms-System:
Rudi Mautner GmbH
Atelier&Friends
Pandurengasse 4
94481 Grafenau
Tel. 08552 9747-60
Fax 08552 9747-61
rudi.mautner(at)atelier-friends.de

Zodpov?dnost

Obsah / informace na našich webových stránkách jsou pravideln? aktualizovány, pop?. dle pot?eby pr?b?žn? dopl?ovány. Vyhrazujeme si právo kdykoliv zm?nit obsah ?i jednotlivé informace. Za obsahovou správnost, kompletnost a aktuálnost obsahu / informací nezodpovídáme.
Toto platí také pro všechny webové stránky, které jsou p?ístupné p?es webové odkazy tady umíst?né.

Dále nezodpovídáme za p?ípadné škody, nap?. po?íta?ové viry, vzniklé p?i stahování dokument? a materiál? z naší webové stránky. Uživatel?m je dovoleno používat informace z t?chto webových stránek pro vlastní ú?ely, použití pro komer?ní ú?ely vyžaduje naše svolení. V žádném p?ípad? nem?žeme zaru?it, že obsah a jednotlivé informace na t?chto webových stránkách, nebo na stránkách odkaz?, nejsou chrán?ny autorskými nebo jinými právy t?etích osob.

 

Prohlášení o ochran? dat

Se všemi daty na této webové stránce musí být nakládáno v souladu s p?edpisy Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) a Informations- und Telekommunikationsdienstegesetz (IuTDG). Jakékoliv ší?ení osobních údaj? mezi t?etí osoby bez písemného povolení doty?né osoby není povoleno.
Pod „osobními údaji“ rozumíme informace, které jsou nám serverem zprost?edkovány o Vaší osob?. Tzn. jméno, adresa nebo telefonní ?íslo. Nevyjímaje informace, které stránky z naší nabídky byly uživatelem zobrazeny, uživatelova IP-adresa ?i použitý prohlíže?.

 

Cookies

Cookies je malé množství dat, které slouží webovému serveru k rozlišení jednotlivých uživatel? webu. Z technických d?vod? není možné používat n?které funkce naší Homepage, jestliže máte na Vašem po?íta?i Cookies zakázána. Ale p?i odchodu z našich stránek m?žete tato Cookies op?t zrušit.

P?ístupem na naše webové stránky dává uživatel souhlas s p?edchozími podmínkami a vymezením zodpov?dnosti.